Regulamin Quick

Regulamin sklepu internetowego quick-global.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy quick-global.pl jest prowadzony i administrowany przez przedsiębiorcę:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk, Poland

NIP: PL6040018535
REGON: 193106935

strona internetowa: quick-global.pl

Adres poczty elektronicznej kontakt@quick-global.pl – jest adresem pod którym klienci mogą kontaktować się z Przedsiębiorcą, dalej w treści regulaminu nazywany “Przedsiębiorcą”, „Sklepem Internetowym”, „Usługodawcą” lub “Sklepem”.

1.2 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których mowa jest w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.

1.3 Klient –

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

b) osoba małoletnia, która ukończyła co najmniej 13 rok życia ale nie ukończyła 18 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,

c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym, zwana dalej “Klientem”, lub Użytkownikiem”.

1.4 Sklep Internetowy – strony internetowe w domenie quick-global.pl, za pomocą których Klient dokonuje Zamówienia Produktu poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu na odległość.

1.5 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i liczbę zamówionych produktów, łączną cenę za produkty oraz koszty dostawy zamówionych Produktów do Klienta.

1.6 Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

1.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i Ustawy o Prawach Konsumenta, zawierana na odległość pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.8 Regulamin Sklepu Internetowego – dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasad korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem quick-global.pl.

1.9 Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.10 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827)

1.11 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.12 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

1.13 Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy:

– telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem:
+48 58 3221191 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@quick-global.pl

1.14 Sklep funkcjonuje w języku polskim.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1 Składanie Zamówienia możliwe jest tylko przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili Formularz znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego

2.2 W Formularzu wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.

2.3 Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony produkt, na koncie bankowym, PayPal należącym do Przedsiębiorcy. Obsługa Sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby skrócić czas realizacji dostawy do minimum.

2.4 Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie powstałej należności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.5 Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep Internetowy e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w Formularzu i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Kolejne potwierdzenie wysyłane jest po zaksięgowaniu należności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: kontakt@quick-global.pl lub pod numerem +48 58 3221191 w godzinach 8.00-16.00

2.6 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

2.7 Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, lub pocztą elektroniczną, wysyłka jest również możliwa do innych krajów Unii Europejskiej.

2.8. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do klienta, które są podawane oddzielnie.

2.9 W wypadku zmiany cen towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.

2.10 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

2.11 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.12 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

2.13 Promocje, lub rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Sklep przyjmuje płatności za pomocą:


a) serwisu PayPal

b) przelewu bankowego

c) przelewów 24

Dane do przelewu:

Nr konta EUR; Bank Zachodni WBK : 76 1090 1098 0000 0001 0327 1197 (PLN)

Właściciel:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

Polska

3.2 Płatności za zamówiony towar należy dokonać niezwłocznie, tak aby należna kwota została zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie, o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za nieskuteczne, a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.

3.3 Transakcje obsługiwane przez PayPal zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową, gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji. Informacje o zasadach dokonywania płatności za pomocą tych portali mogą Państwo znaleźć na stronach: https://www.paypal.com/pl/home,

4. WYSYŁKA

4.1 Klient ma do wyboru następujące opcje wysyłki:

-Kurier GLS – koszt PLN 14,90 brutto

Na terenie Polski wysyłka jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, jednak staramy się skracać czas wysyłki towaru do minimum. W przypadku płatności za pobraniem czas wysyłki wynosi 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

Koszt wysyłki zakupionego towaru ponosi Klient.

Informacje o warunkach realizowanych usług można znaleźć pod adresem: . http://www.gls-group.eu/

4.2 Wysyłki do innych krajów realizowane są po uprzednim ustaleniu kosztów i sposobu dostawy telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.3 Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

4.4 Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka, nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub na takową wygląda, należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.

4.5 Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej, roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera/operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim fakcie należy również niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy.

4.6 Jeżeli Klient nie odbierze zamówionego przez siebie Produktu, pokryje koszty odesłania go do Sklepu.

5. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) I REKLAMACJE

5.1 Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego produkty bez wad.

5.2 Zwrot (Odstąpienie od umowy)

5.2.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (dokonać zwrotu) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. (lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy).

5.2.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo o tym poinformować, na przykład wysyłając pismo pocztą na adres:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@quick-global.pl

5.2.3 Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy (który jest możliwy do pobrania u dołu strony).

5.2.4 Towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 od momentu poinformowania Sklepu o skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5.2.5 Towar powinien być oryginalnie zapakowany i nie nosić śladów użytkowania.

5.2.6 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

5.2.7 Koszty odesłania Produktu do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.

5.3 Reklamacje

5.3.1 W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym (który jest możliwy do pobrania u dołu strony) oraz dowodem zakupu, drogą pocztową, lub listem poleconym na adres:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony, lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

5.3.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

5.4 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Podczas rejestracji na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

6.2 Sklep jest administratorem danych osobowych swoich Klientów i zobowiązany jest do właściwego przetwarzania, a przede wszystkim właściwego zabezpieczenia posiadanych danych. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, poz. 883) dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient Sklepu ma zgodnie z prawem możliwość wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikowania i usuwania w każdym czasie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

– Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827)

– Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny – (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

7.2 Istnieje kodeks dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ), z którym można zapoznać sie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl.

7.3 Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.

7.4 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.5 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.

7.6 Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

7.7 Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

7.8 Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo Quick, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Biall Sp. z o.o.. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Biall Sp. z o.o..

7.9 W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies, lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z quick-global.pl może być utrudnione.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

NIP: PL6040018535
REGON: 193106935

strona internetowa: quick-global.pl

adres poczty elektronicznej: kontakt@quick-global.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który jest możliwy do pobrania u dołu strony), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Biall Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy9

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij